Pinan Godan

To see Luke doing this Kata please have a look at the videos on our Facebook Page here

Yoi

 

Yoi

 

Soto Uke

 

Soto Uke

 

Gyakuzuki

 

Gyakuzuki

 

Step Up

 

Step Up

 

Soto Uke

 

Soto Uke

 

Gyakuzuki

 

Gyakuzuki

 

Step Up

 

Step Up

 

Morote Uke

 

Morote Uke

 

Gedan Juji Uke

 

Gedan Juji Uke

 

Juji Uke

 

Juji Uke

 

Block

 

Block

 

Pull Punch

 

Pull Punch

 

Junzuki

 

Junzuki

 

Prepare

 

Prepare

 

Tetsui Strike

 

Tetsui Strike

 

Low Block

 

Low Block

 

Empi

 

Empi

 

Morote Uke

 

Morote Uke

 

Prepare

 

Prepare

 

Step Back Punch

 

Step Back Punch

 

Jump

 

Jump

 

Block

 

Block

 

Morote Uke

 

Morote Uke

 

Double Block

 

Double Block

 

Step Back

 

Step Back

 

Double Block

 

Double Block

 

Yamae

 

Yamae

 

Instructional Video